2018-03-28 Dunia Ewjatar*PL & GIC Neti Nannarella*PL

m Vako, czarnym Viko, rudyf Vala, rudy srebrzysty
VakoVikoVala